شركت قالبسازي مهر كار

Go to content

Main menu:


       


شركت مهرکارخود را دربرابرتمامي مشتريان بويژه صنعت خودروسازي متعهد دانسته و  محصولات خودرا درزمينه هاي قالبسازي، توليد قطعات پلاستیکی ، مجموعه هاي خودرويي به مشتريان تحويل مي نمايد. شركت مي كوشد به تمامي بازارهاي داخلي وصحنه اي جهاني با استفاده از فناوريهاي نوين و پيشرفته توجه نموده و توسعه انساني رابراي دستيابي به اهداف، در دستوركار خود قرار داده است و با استفاده از اصول و ارزشهاي ملي و اخلاقي و ترويج دانش و علوم روز در تمامي سطوح سازمان در جهت رشد و بهره وري و ميزان سودآوري شركت گام برمي دارد .

 
Back to content | Back to main menu